Salgs- og leveringsbetingelser - Erhverv

Hymatik ApS

1. Indledning
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Vilkår og betingelser, som anført i ordrer fra ordregiver (”Køber”), er ikke bindende for Hymatik ApS, CVR-nr. 38216775 (Hymatik)

2. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
2.1 Alle tilbud fra Hymatik, herunder tilbud på Hymatiks hjemmeside (www.hymatik.com), udgør alene en opfordring til Køber om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af en ordre til Hymatik.
2.2 Tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets dato, hvis ikke andet er anført, men gives i øvrigt uden forbindende og med forbehold for mellemsalg.
2.3 Hvor intet andet er aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser, og under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som Hymatik ikke selv er herre over jfr. pkt. 17.
2.4 Ordren er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt til Køber, alternativt ved fremsendelse af faktura.
2.5 En ordre vedrørende en Direkte Levering er altid betinget af, at Hymatik accepterer ordren.
2.6 Når Køber har afgivet en ordre, kan Køber ikke foretage ændringer i denne, medmindre dette accepteres af Hymatik.

3. Priser
3.1 Alle priser er sædvanligvis i danske kroner eller Euro og eksklusiv moms og øvrige gebyr mv.
3.2. Alle ordrer, der skal leveres, pålægges et fragttillæg på min. kr. 99,- ekskl. moms.
3.3 Hymatik forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prisen, som følge af øgede omkostninger herunder dokumenterede ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende, som vedrører den aftalte leverance.
3.4 Hymatik forbeholder sig ret til at ændre prisen grundet trykfejl.  

4. Betaling
4.1 Hymatiks betalingsbetingelser er som anført på fakturaen.
4.2 Betaler Køber ikke til rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Hymatik, er Hymatik berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen i henhold til den gældende branchekutyme og et rykkergebyr på kr. 100,00 per rykker. Leverancen forbliver Hymatiks ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud. Køber er ikke berettiget til at tilbagebeholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Hymatik ikke har anerkendt.
4.3 Hymatik kan vælge at kræve såvel forudbetaling som bankgaranti eller efter omstændighederne vælge at imødekomme et ønske fra Købers side om kredit under forudsætning af, at der kan tegnes kreditforsikring ved anerkendt kreditforsikringsinstitut.
4.4 Dersom varer der ifølge aftale skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af Køber, kan Hymatik vælge at lade varerne bortsælge for Købers regning efter advis til Køber eller oplægge varerne for Købers regning, således at Køber skal betale de med oplægningen forbundne omkostninger. Ved oplægning henligger varerne for Købers risiko.
4.5 Hvis Køber undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav om betaling fra Hymatik, har Hymatik ud over rente og rykkergebyr efter pkt. 4.2 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, som endnu ikke er leveret til Køber, eller kræve forudbetaling herfor.
4.6 Betaler Køber med betalingskort hæves betalingen først, når varen er afsendt.

5. Levering
5.1 Hymatik er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure og andre forhold, der unddrager sig Hymatiks indflydelse og kontrol jfr. pkt. 16.,
5.3 Hymatik har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
5.2 Med mindre andet er kontraktmæssig aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Hymatik tilstræber hurtigst muligt at informere, hvis en leveringstid for en gældende leverance ikke kan overholdes. Køber vil blive informeret mundtligt/skriftligt herom samt så vidt muligt angivelse af det nye forventede leveringstidspunkt.
5.3 Hymatik forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.
5.4 Såfremt Hymatik ikke ser sig i stand til at levere det solgte i henhold til aftalt leveringstid eller i henhold til en ifølge forudgående punkt forlænget leveringstid, har Køber ret til at hæve købet, såfremt det er muligt for Hymatik at annullere leverance. Hymatik kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab, som Køber måtte lide som følge af ændret eller udskudt leveringstidspunkt.
5.5 Forsinkelser berettiger ikke Køber til annullering af ordren, med mindre Hymatik indgår herpå.
5.6 Hymatik forbeholder sig ret til at få leveret varer til Køber direkte fra eksterne samarbejdspartnere.
5.7 Medmindre andet er aftalt mellem partnerne, sker levering EXW jf. Incoterms ® 2020.  

6. Emballage
6.1 Standardemballage, såsom paller, bokspaller og båndstropper, der er faktureret Køber, vil blive godskrevet Køber ved franko returnering til Hymatik i ubeskadiget stand. Engangsemballage refunderes ikke, selv om den eventuelt faktureres.

7. Reklamation
7.1 Ved levering skal Køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber, senest 3 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give Hymatik skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
7.2 Såfremt Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.
7.3 Såfremt Køber reklamerer, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som Hymatik er ansvarlig for, er Hymatik berettig til erstatning for det arbejde og de udgifter, som Hymatik har haft i forbindelse med reklamationen.

8. Returnering lagervarer
8.1 Varer til en værdi af kr. 500,00 netto pr. faktura eller derunder ekskl. moms tages ikke retur.
8.2 Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Såfremt der træffes aftale om returnering, skal varerne fremsendes uden omkostninger for Hymatik og opfylde følgende generelle krav. a) Der foreligger kopi af slagsleverancenummer udskrevet af Hymatik. b) Varen er i ubrudt originalemballage. c) Varen er rengjort. d) Varen er modtaget i ubeskadiget stand. e) Varen er købt hos Hymatik
8.3 Returvarer krediteres efter fradrag af returomkostninger sædvanligvis med indtil 80 % af købsprisen, idet der dog kun krediteres indtil 65 % af købsprisen, såfremt Køber ikke kan oplyse fakturanummer. Varer der er leveret for mere end tre måneder siden, kan ingensinde returneres for kredit.
8.4 Skaffevarer tages ikke retur.

9. Certifikat, produktinformationer m.v.
9.1 Køber kan tilkøbe certifikater, hvor det er muligt som en serviceydelse. Såfremt Køber tilkøber et certifikat, vil Hymatik kontrollere, at certifikatet omhandler den leverede vare, men Hymatik vil derudover ikke kontrollere certifikatets øvrige oplysninger.
9.2 Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister, på hjemmeside m.v. om vægt, dimensioner, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlige og kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
9.3 Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i kataloger, salgsfremmende materiale samt information på Hymatiks hjemmeside, er ikke juridisk bindende, og skal alene betragtes som vejledende.  
9.4 Der tages forbehold for trykfejl.
9.5 Hymatik hverken garanterer eller indestår for, at produktet egner sig til Købers behov/anvendelse, eller at produktet har særlige egenskaber. Det er derfor Købers ansvar at sikre, at produktet egner sig til Købers behov/anvendelse, eller at produktet har særlige egenskaber.

10. Konstruktionsændringer
10.1 Hymatik forbeholder sig ret til før leveringen uden forudgående meddelelse til Køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, udførelse m.v. som det måtte finde nødvendigt. Sådanne ændringer giver kun Køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en væsentlig forudsætning for købet. Foretagende ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke Køber til nogen skadeerstatning.  
10.2 Hymatik forbeholder sig retten til uden varsel at udskifte et produkt med et andet produkt, herunder foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig gene for Køber.

11. Teknisk vejledning
11.1 Enhver bistand med teknisk vejledning og rådgivning i forbindelse med systemer er udelukkende en service, for hvilken Hymatik ikke påtager sig erstatningsansvar, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

12. Tegninger, beskrivelser, prøver m.v.
12.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf, som overlades Køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Hymatiks ejendom. De må ikke uden dennes tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af det leverede materiale og må ikke af Køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. På Købers forlangende skal Hymatik vederlagsfrit forsyne ham med et eksemplar af den foreliggende instruktion.

13. Fejl og mangler
13.1 Hymatik hæfter kun for fabrikationsfejl eller mangler ved de enkelte varer i samme omfang, som Hymatiks leverandører hæfter herfor i forhold til Hymatik. Varer der på grund af fabrikationsfejl eller materialefejl viser sig ubrugelige inden for en rimelig tid, ombyttes efter foretagen undersøgelse hos leverandøren, og efter at denne har godkendt reklamationen. Dog ydes materialeerstatning kun i samme omfang, som erstatning kan opnås hos leverandøren.
13.2 Hymatik yder ikke godtgørelse for udgifter eller skader, som sådanne fejl i øvrigt måtte have forårsaget Køberen, medmindre og da i det omfang, den pågældende leverandør erstatter disse.
13.3 Hymatik hæfter ikke for fejl ved montering, der ikke er udført af Hymatik.
13.4 Defekte dele skal på forlangende indsendes fragtfrit til Hymatik.
13.5 Mangler berettiger ikke Køber til ophævelse af aftalen, afslag i købesummen, eller tilbageholdelse af betaling for leverede varer.
13.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden Hymatiks skriftlige samtykke fritager Hymatik for enhver forpligtelse.

14. Indirekte tab
14.1 Hymatik er aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avance tab eller andre indirekte tab i anledning af solgte varer, herunder tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

15. Produkt ansvar
15.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
15.2 Hymatik har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.
15.3 Køber må ikke påberåbe Hymatik erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod Hymatik såfremt Hymatik i henhold til disse salgs-og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig overfor Køber.

16. Force majeure
16.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valuta restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
16.2 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogle af de nævnte omstændigheder i pkt. 16.1, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.
16.3 Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogle af de i det nævnte omstændigheder i pkt. 16.1.

17. Værneting
17.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med opfyldelse af den indgåede aftale i relation til nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt ethvert forhold i tilknytning, skal afgøres ved Hymatiks hjemting i Odense. Enhver tvist skal afgøres i henhold til bestemmelserne i Lov nr. 237 af 28. marts 2003 (Købeloven) i det omfang denne ikke er blevet fravalgt ved ovenstående.

Version 1.0. 04.02.2020